YURTTEKIN YURDUN vs ERKAYA TOPCUOGLU

YURTTEKIN YURDUN ERKAYA TOPCUOGLU
Score 1 7
Performance Rating 7,23 5,56
Total Errors (Blunders) 10 (5) 11 (4)
Equity (Cost) -1,099 -0,756
Decisions 76 68
Luck -4,505 4,505
Checker Errors (Blunders) 5 (1) 10 (3)
Checker Equity (Cost) -0,299 -0,638
Unforced Moves 50 56
Doubles Errors (Blunders) 1 (1) 1 (1)
Doubles Equity (Cost) -0,092 -0,118
Cube Decisions 21 9
Take Errors (Blunders) 4 (3) 0 (0)
Take Equity (Cost) -0,708 0,000
Take Decisions 5 3